Motto školy:

Nezradiť sám seba, nezradiť svoj talent,
ale brúsiť ho v každodennej práci ako drahý kameň.

Oznamy:


 Vážení rodičia,


V pondelok 2. júna 2014 budeme mať v škole MDD. Vyučovanie sa končí o 12,00 h. Obed sa vydáva v čase od 12,00 do 13,00 h. ŠKD má prevádzku do 16,00 h.

 S radosťou oznamujeme našim žiakom, rodičom a priateľom našej školy, že sme získali 100 tisíc € na havarijný stav okien z ministerstva školstva. Práve pracujeme na verejnom obstarávaní a počas letných prázdnin začneme s výmenou okien v triedach a učebniach. Vážení rodičia,


dovoľujeme so Vás požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorým chceme zistiť Vaše názory na kvalitu Základnej školy na Ulici V. Paulínyho-Tótha 32 v Senici, ktorú navštevuje Vaše dieťa. Naším cieľom je vytvoriť čo najpriaznivejšie podmienky pre výchovu a vzdelávanie Vašich detí. To nie je možné bez rešpektovania Vašich názorov.

Dotazník vyplňte zodpovedne, čestne, úprimne a svedomito. Vyjadrite svoje vlastné názory.

Dotazník je anonymný, jeho vypĺňanie je dobrovoľné. Výsledky budú využité na skvalitnenie práce našej školy.
Dotazník nájdete na tomto odkaze:

Dotazník na hodnotenie kvality školy rodičmi


Ďakujeme Vám za Váš čas a vyplnenie dotazníka.


PaedDr. Slavomíra Melišová

riaditeľka školy


 


 


UPOZORNENIE  PRE   ZAMESTNANCOV,

RODIČOV A NÁVŠTEVY  ŠKOLY

 

     Dňa 26. marca 2014 sa začína s rozšírením príjazdovej cestybudovaním parkoviska pred budovou školy.

Z tohto dôvodu nebude možný vjazd do areálu školy a  bočný vchod  do  ŠJ a ŠKD  bude  uzatvorený do odvolania.

 

Ďakujeme za porozumenie

PaedDr. Slavomíra Melišová

riaditeľka školy 


  


Vážení rodičia,


opäť Vám ponúkame možnosť pomôcť škole poukázaním 2% z dane na účet Rodičovského združenia pre I. Základnej škole v Senici. Ak ste nám v uplynulom roku poskytli 2% z dane, ďakujeme. Rodičia, ktorým ročné zúčtovanie robí zamestnávateľ si dáte tlačivá potvrdiť v mzdovej učtárni svojho zamestnávateľa. Vyplnené a potvrdené tlačivá môžete odovzdať na príslušnom daňovom úrade alebo priniesť do školy do 20. apríla 2014.


Právnické alebo fyzické osoby, ktoré podávate daňové priznanie priamo v tlačive „Daňové priznanie“ vyplňte časť „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov ... „ a odovzdajte správcovi dane.


Údaje o prijímateľovi: 

Názov: „Jednotka deťom“ Ul. V. P. Tótha 32, 905 01 Senica, 

právna forma – občianske združenie, 

IČO: 42290970 

Pavol Škodáček, predseda RZ

 

Slavomíra Melišová, riaditeľka školy


  

PILOTNÉ TESTOVANIE T5-2013


13. novembra 2013 sa v našej škola uskutočnilo pilotné testovania piatakov T 5 – 2013. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v školskom roku 2013/2014 uskutočnil v rámci príprav na Generálnu skúšku pilotné overovanie testovacích nástrojov pre žiakov 5. ročníka ZŠ. Pilotné overovanie testovacích nástrojov bolo určené žiakom 5. ročníka okrem žiakov s mentálnym postihnutím a žiakov so zdravotným znevýhodnením.


Cieľom pilotného testovania bolo overiť pripravované testovacie nástroje pre Testovanie 5.Testovanie sa uskutočnilo na vybraných školách s vyučovacím jazykom slovenským z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra, na vybraných školách s vyučovacím jazykom maďarským z predmetov maďarský jazyk a literatúra a slovenský jazyk.


Do testovania bolo prihlásených 2 153 žiakov z 89 ZŠ. Na 72 školách s vyučovacím jazykom slovenským bolo 1 505 prihlásených žiakov testovaných z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry a na 17 školách s vyučovacím jazykom maďarským bolo 648 prihlásených žiakov testovaných z matematiky a z maďarského jazyka a literatúry.


A ako sme dopadli?


   matematika   slovenský jazyk
 priemer SR  58,4%  60,1%
 priemer Trnavského kraja  63,5%  64,9%
 priemer I. ZŠ Senica  66,2%  65,4%


Sme lepší než priemer Slovenska a aj priemer Trnavského kraja.


Ďakujem vyučujúcim v primárnom stupni vzdelávania za výbornú prácu so žiakmi. 


Bližšie informácie nájdete:

http://www.nucem.sk/documents//46/testovanie_5_2013/Prezent%C3%A1cia_T5_final.pdf  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR bude spolupracovať so spoločnosťou Lidl pri výchove žiakov k zodpovednému správaniu sa k životnému prostrediu. Minister Dušan Čaplovič spolu so zástupcami obchodného reťazca podpísali Memorandum o spolupráci pri osvete detí a mládeže v oblasti ochrany životného prostredia. Spoločnosť LIDL vyhlásila v mesiaci február 2014 súťaž „Ekohra“, ktorej cieľom je zber a odovzdávanie PET fliaš v nákupných reťazcoch LIDL, pričom zapojenie sa do súťaže nie je podmienené nákupom výrobkov reťazca LIDL ani inej spoločnosti. Víťazom sa stane škola, ktorá od 1. do 28. februára odovzdá najviac plastových fliaš prostredníctvom automatov na výkup vratných obalov, ktoré sú umiestnené vo všetkých 123 predajniach spoločnosti Lidl. Pre najusilovnejšie školy sú pripravené mimoriadne zaujímavé výhry.  
Víťaz „Ekohry“ získa multifunkčné športové ihrisko v hodnote 80 000 eur! Školy umiestnené na druhom a treťom mieste získajú ihriská v hodnote 55 000 a 35 000 eur. Školy umiestnené na štvrtom až siedmom mieste vyhrajú 10 000 eur na rekonštrukciu existujúcich ihrísk, alebo športové pomôcky.
Prosím, pomôžte nám nazbierať - odovzdať čo najväčšie množstvo plastových fliaš. Fľaše môžete priniesť do školy alebo odovzdať priamo v predajni LIDL a ústrižok z fľaškomatu odovzdať v škole k registrácii. Fľaše nesmú byť zošliapnuté, na objeme nezáleží. Pri odovzdávaní fliaš je potrebné dbať, aby ste odovzdávali len plastové fľaše. Ak by sa na ústrižku vyskytla aj sklenená fľaša, ústrižok bude neplatný. V našej škole súťažia v zbere fliaš aj triedne kolektívy. Čo získajú triedy s najvyšším počtom odovzdaných PETR fliaš v priemere na žiaka?
1. miesto – 2 dni voľna 2. miesto – 1 deň voľna 3. miesto – pizza pre celú triedu
Zvlášť bude vyhodnotený prvý a druhý stupeň.
Súťažné pravidlá nájdete tu - http://www.lidl.sk/cps/rde/SID-1A13C727-AC44D82D/www_lidl_sk/hs.xsl/3324.htm


 

Počas letných prázdnin sa na I. ZŠ na ulici Viliama Paulínyho-Tótha vykonali viaceré stavebné a rekonštrukčné práce. 


Viac informácií a fotogalériu nájdete na stránkach mesta Senica

http://www.senica.sk/index.php/info-o-meste-mainmenu-285/fotogaleria-mainmenu-749/4128-modernizacia-i-z


 Vážení rodičia,


v prípade záujmu o stravovanie Vášho dieťaťa v školskej jedálni si Vás dovoľujem oboznámiť s podmienkami stravovania.

Cena obeda:

  • pre 1. stupeň  1,01 € 
  • pre 2. stupeň 1,09 €

Mesačná platba za obedy na trvalý príkaz pre:

  • 1. stupeň 21 €
  • 2. stupeň 22 € 

Platbu treba realizovať vždy do 15.v mesiaci na nasledujúci mesiac na číslo účtu

9214595004/5600.

V prípade, že prihlásite Vaše dieťa na obedy je treba zakúpiť čip za 5 € u vedúcej školskej jedálne. Čip zostáva na celý čas pokiaľ sa dieťa bude stravovať. Po ukončení stravovania v ŠJ alebo návštevy školy bude vrátený poplatok 5 € pri odovzdaní nepoškodeného čipu. V prípade straty čipu je treba zakúpiť nový.

Odhlásenie dieťaťa zo stravy treba vždy deň vopred t.j. do 14.00 hod cez internet, alebo telefonicky č.t. 0911865454.

Za neodobranú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada  neposkytuje, rodičia si môžu prísť pre obed. Prinesú si vlastný obedár alebo si zakúpia obal na obed. Ak dieťa bude choré treba dieťa odhlásiť zo stravy. Preplatky za vopred odhlásenú stravu budú realizované trvalým príkazom zúčtované v júli.

Bližšie informácie získate na tel. čísle 0911 86 54 54

 

Nemečkayová Štefánia

 

vedúca školskej jedálne


  

Vážení rodičia,    Oznamujeme Vám že zber papiera prebieha celoročne.

 

  

Vážení rodičia, 


touto cestou by sme Vás radi informovali, že na našej škole pracuje školská psychologička 

Mgr. Dana BAŠNÁROVÁ

ktorú môžete kontaktovať pomocou e-mailu dana.basnarova@gmail.com prostredníctvom kontaktného formulárači telefonicky na 0907 335 101

 

Najnovšie:

Dopravné ihrisko 2014Lednice 2014MDD 2014Škola v prírode 2014Dopravná súťaž 2014
MDD 2014 2.6.2014
1234Ďalej>Koniec>>

Piatok, 25. júla 2014

Meniny má Jakub
Zajtra bude mať Anna/Hana

Sociálne siete:Dôležité:

Školská zrelosť
Pomôcky pre 1.stupeň
Pomôcky pre 2.stupeň
2 percentá z daní
Zvonenie

Dnešné menu:

Nevarí sa

Celý jedálniček

Reklama: